Våra tjänster

Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Familjehemsgruppen Syd erbjuder öppenvårdsinsatser och kraftigt förstärkt familjehemsvård för individer med särskilt svår problematik

familjehemVi på familjehemsgruppen syd tar vid där vanliga familjehem, öppen – och slutenvården inte fungerar. Den kraftigt förstärkta familjehemsvården kombinerar ett vanligt familjeliv med professionell hjälp till hemmet och eleven samt ofta också till den biologiska familjen.

Våra familjehem är belägna i Sörmland, Uppland och Stockholmsområdet. I ett familjehem finns alltid en vuxen hemma på heltid. Familjehemmen har lång erfarenhet av att stödja, vägleda och fostra barn, ungdomar samt unga vuxna mammor med barn. Familjehemmens vardagskunskap kompletteras med vår professionella kunskap. Familjerna är rotade i sin omgivning och har ett uppbyggt socialt nätverk där de bor.

Livsmönstret hos familjen bidrar till att ge den placerade eleven meningsfullhet och ett sammanhang i tillvaron. Vår avsikt är inte att professionalisera familjehemmen, utan att tillföra resurser till familjehemmen som gör det möjligt att använda dessa som mer än fullgoda alternativ till hem för vård eller boende HVB, vård vid SIS-institution, psykiatrisk klinik eller motsvarande.

Konsult stödd familjehemsvård/familjehem

Noggrant utreda familjehem med lång erfarenhet av familjehemsvård och skiftande etnisk bakgrund

Våra familjehem är noggrant utredda. Detta genomförs enligt en utvecklad variant av Kälvestenmetoden, ett bra verktyg som utveck­lar barnperspektivet. Vi har en stor grupp familjehem med invandrarbakgrund som är väletablerade i det svenska samhället. Dessa fa­miljehem har goda kunskaper i både kärnfamiljen och utvidgade familjesystem. Den holistiska kompetens och kulturella bakgrund som dessa familjehem besitter utgör en viktig del i behandlingsarbetet.

Vi på Familjehemsgruppen tar vid där vanliga familjehem, öppen – och slutenvården inte fungerar. Den kraftigt förstärkta familjehemsvården kombinerar ett vanligt familjeliv med professionell hjälp till hemmet och eleven samt ofta också till den biologiska familjen. Våra familjehem är belägna i Sörmland och Uppland samt Stockholm. I ett familjehem finns alltid en vuxen hemma på heltid. Familjehemmen har genom livet fått erfarenhet av att fostra barn och vägleda unga vuxna. Familjehemmens vardagskunskap kompletteras med vår professionella kunskap. Familjerna är rotade i sin omgivning och har ett uppbyggt socialt nätverk på orten.

Livsmönstret hos familjen bidrar till att ge den placerade eleven meningsfullhet och ett sammanhang i tillvaron. Vår avsikt är inte att professionalisera familjehemmen, utan att tillföra resurser till familjehemmen som gör det möjligt att använda dessa som mer än fullgoda alternativ till hem för vård eller boende (HVB), vård vid SIS-institution, psykiatrisk klinik eller motsvarande. Är ni intresserade av att arbeta med oss och öppna ert hem för en behövande barn eller ungdom, kontakta oss, se nedan.

Målgrupp

 

Individer med särskilt svår problematik såsom psykosocial, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

Vi anpassar vårdinsatserna individuellt, skräddarsyr särskilda vårdbehov efter vårdplanen från uppdragsgivaren t ex socialtjänsten. Varje placering föregås av en noggrann matchning till lämpligt familjehem utifrån individens särskilda behov av vård och omsorg. Vi har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras föräldrar och erbjuder familjehemsplacering inom SoL, LVU, LVM, P34, LRV och LPT.

Familjehemsgruppens kraftigt förstärkta familjehem riktar sin verksamhet till individer med särskilt svår problematik såsom psykosocial, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. Vi tar emot barn, ungdomar och unga mammor med barn. Vanligt förkommande problematik är individer med diagnoser som ADHD, DAMP, Asperger eller Tourettes syndrom, psykiatrisk funktionsnedsättning med självskadebeteende, depression och dubbeldiagnoser. Vi tar emot en bred målgrupp som har differentierade psykosociala, kulturella, religiösa och psykiatriska problem.

Den kraftigt förstärkta familjehemsvården gör det möjligt för individen att ta emot vård, rehabiliteras och utvecklas i en lugn miljö. Familjehemmets informella nätverk med vänner och bekanta erbjuder eleven en unik miljö, goda förutsättningar och nödvändiga resurser för en hållbar och god utveckling. Vi tar uppdrag från kommun och landsting.

Grundkoncept

Mål

Familjehemskonsulten utgår alltid ifrån uppdragsgivarens uppdrag dvs. vårdplan.

Kontinuitet

En och samma familjehemskonsult är kopp­lad till ärendet med tillgänglighet 24 tim/dygn. Familjehemskonsulten ansvarar för vården, handledningen och utvärdering samt alla myn­dighetskontakter för en och samma elev. Konsulten ansvarar för att samordna alla be­handlingsinsatser samt har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Kontinuitet i behandlingsprocessen är av stor vikt för oss.

Handledning/Vägledning

Familjehemskonsulten handleder och vägle­der familjehemmet med besök i hemmet efter behov, minst en gång i veckan.

Relationsfrämjande

Familjehemskonsultens arbetar med att främ­ja klientens relation till sina biologiska föräldrar. Familjehemsgruppen ansvar ekonomiskt för att, om möjligt, eleven besöker sina biologiska för­äldrar en gång i månaden, kläder mm. Förståelse: En av familjehemsföräldrarna finns alltid hemma på heltid, båda om särskilt behov finns. Familjehemmet får kontinuerlig avlastning efter behov, vanligt viss en helg i månaden. Psykote­rapeutisk behandling ingår när så behövs.

Nätverk

Vi har vår egen Psykiatriker samt tillgång till Psykologer och Leg Psykoterapeuter.

Utvärdering/Rapportering

Uppdragsgivaren får kontinuerligt information om sin elev/klient i form av rapporter eller telefonsamtal. Våra konsulter är flerspråkiga och besitter mångkultu­rell kompetens och de har långvarig erfarenhet av öppenvårdsinsatser och arbete med hedersrelaterade konflikter och invandrarproblematik

Professionalism

Våra konsulter är flerspråkiga och besitter mångkultu­rell kompetens och de har långvarig erfarenhet av öppenvårdsinsatser och arbete med hedersrelaterade konflikter och invandrarproblematik.

Jourhem

Noggrant utreda jourhem med lång erfarenhet av arbete med ungdomar

Vi erbjuder våra uppdragsgivare noggrant utredda jourhem. Detta genomförs enligt en utvecklad variant av Kälvestenmetoden, ett bra verktybarnhand teckningg som utveck­lar barnperspektivet. Vi har en stor grupp jourhem med invandrarbakgrund som är väletablerade i det svenska samhället. Dessa jourhem har goda kunskaper i både kärnfamiljen och utvidgade familjesystem. Den holistiska kompetens och kulturella bakgrund som dessa familjehem besitter utgör en viktig del i behandlingsarbetet.

Våra jourhem är belägna i Sörmland och Uppland samt Stockholm. I jourhemmet finns alltid en vuxen hemma på heltid. Dessa jourhem har genom livet fått erfarenhet av att fostra barn och vägleda unga vuxna. Våra jourhem är väl integrerade i det svenska samhället och har ett uppbyggt socialt nätverk på omkring sig.

Akut jourhemplaceringar

Vi erbjuder dygnet runt jourhemplaceringar

Vi erbjuder kommunerna konsultstödda Jourhem främst i Stockholms region. Våra jourhem är noggrant utredda. Jourhemmen är utredda enligt en modifierad variant av Kälvestenmetoden. Vi utgår från barn och ungdomarnas behov. Våra konsulenter och jourhem har alltid barnperspektivet i fokus.

Planerad jourhemplaceringar

Noggrant utreda jourhem med lång erfarenhet av ungdomar

Vi erbjuder kommunerna konsultstödda Jourhem främst i Stockholms region. Våra jourhem är noggrant utredda. Jourhemmen är utredda enligt en modifierad variant av Kälvestenmetoden. Vi utgår från barn och ungdomarnas behov. Våra konsulenter och jourhem har alltid barnperspektivet i fokus.

Vårdavgifter

Vårdavgiften regleras i det individuella avtalet utifrån de insatser som är beslutade i behandlingsplanen. Vårdavgiftens innehåll: I vårdavgiften ingår följande tjänster: Arvode, sociala avgifter och omkostnader till familjehemmen, avlastning en helg i månaden, handledning/vägledning till familjehemmen, elevens/klientens direkta kostnader, utredningskostnader, psykoterapikostnader, psykiaterkostnader, kläder, resor hem samt företagskostnader. Vi har dygnet runt jour och ansvarar för elevens vårdbehov.

Öppenvårdsinsatser

Vi på Familjehemsgruppen syd erbjuder öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar både i deras hemmamiljö och på olika boenden. Vi har lång erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras föräldrar och erbjuder öppenvårdsinsatser inom SoL och LVU i form av samtalsstöd, kvalificerad kontaktmannaskap samt miljöterapeutiska insatser.

Vi skräddarsyr olika öppenvårdsinsatser för individ med psykosocial problematik. Vi tar uppdrag från kommun och landsting. Vi behandlar alla individer med stor respekt och utgår ALLTID ifrån deras egen nivå där de befinner sig i livet. Vår ambition är att utgå ifrån individens behov och att skräddarsy insatserna utifrån uppdragsgivarens uppdrag och individens möjligheter.

Vi tar emot en bred målgrupp som har differentierade psykosociala, kulturella, religiösa och psykiatriska problem. Vi vet av erfarenhet att arbeta med individer på frivillig bas och på hemmaplan ökar deras chanser att lyckas stå på egna ben och därmed får insatserna bättre genomslagskraft.

Vi utgår ifrån individernas möjligheter och förstärker dem, då de ofta själva vet sina begränsningar och problem. Våra medarbetare lyfter alltid individens möjligheter i behandlingsarbete. Vår teoretiska grund vilar på ett psykodynamiskt förhållningssätt i kombination med jagstrukturerade och miljöterapeutiska insatser.

Kvalificerade kontaktpersoner

Familjehemsgruppen erbjuder kvalificerade kontaktpersoner som har lång erfarenhet av arbete med utsatta individer. Vi har vårdpersonal med mångkulturel kompetens och talar flera språk.

Hedersrelaterad problematik

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förkommer i många samhällen eller grupper med starka patriarkala familjesystem. Bakom hedersbrotten ligger ofta ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns upprätthållande.

Den utsatta person som behöver lämna sin familj för att undkomma våld eller hot måste ofta bryta med sitt sociala sammanhang. Det ställer höga krav på de som arbetar med denna problematik och dessa ungdomars specifika situation och behov. En ung persons uppbrott från sin familj kan innebära allvarliga risker för henne eller honom.

Det är i största utsträckning flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, men även pojkar drabbas. Familjehemsgruppen Syd har mångkulturell kompetens och erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik. Vi utgår alltid från individens specifika situation, behov och inneboende resurser i vårt arbete.

Ensamkommande flyktingbarn

Placering av flyktingbarn i jour och familjehem

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat kraftigt sedan 2014. Under 2015 och 2016 har över 38 000 ensamkommande barn ansökt om asyl i Sverige. Migrationsverket spår en minskning av ensamkommande barn till Sverige under de kommande åren. Vi har arbetat med en del av dessa ensamkommande barn under de gångna åren.

Ensamkommande asylsökande barn och ungdomar befinner sig i en starkt utsatt situation. De har ofta traumatiska upplevelser bakom sig när det kommer hit och har levt, och lever under mycket pressade förhållanden. Dessa omständigheter gör ungdomarna särskilt sårbara och i behov av hjälp och olika former av kvalificerat stöd.

Familjehemsgruppen Syd har erfarenhet och bred kompetens att tillgodose ensamkommande barns individuella behov. De ungas behov står i centrum och vi utgår från varje individs resurser och möjligheter för att skapa sammanhang i det nya landet och för integration i det svenska samhället.

Familjehemsgruppen Syd har kultur, språk och religionskompetens från mellanöstern och specifikt för Syrien. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete ensamkommande flyktingbarn främst från Afghanistan, Syrien och de afrikanska länderna.