Familjehemsgruppen har mångkulturell kompetens tillgänglig 24 timmar om dygnet med snabbstöd vid behov

Familjehemskonsulter som arbetar på Familjehemsgruppen Syd har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna. Vi har lång erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdomar samt strukturerat familjearbete och familjerådgivning. Familjehemsgruppen besitter goda kunskaper om gällande lagstiftning inom socialtjänsten så som SoL, LVU och LVM i vissa fall. Vi har praktiserat socialt arbete och behandlingsarbete i många år och är professionella inom följande områden: kraftigt förstärkt familjehemsvård, kvalificerad handledning, vägledning/Coachning, samtalsstöd, kvalificerad kontaktmannaskap, familjerådgivning och olika familjepedagogiska insatser.

Vi skräddarsyr varje ärende individuellt utifrån elevens/klientens behov. Vi har mångårig erfarenhet och besitter kulturell kompetens, talar ett flertal språk och arbetar gärna med hedersrelaterad problematik. Våra behandlingskonsulter har god erfarenhet av arbete med ungdomar med invandrarbakgrund som har komplicerade livskriser så som flyktingskap, utanförskap och hedersrelaterad problematik. Vi tar huvudsakligen uppdrag från kommun och landsting.

Psykodynamisk och jagstrukturerande förhållningssätt

familjehemVår verksamhet vilar på en psykodynamisk grund med fokus på god omvårdnad för individen. För tidigt störda individer arbetar konsulten efter en jagstrukturerande metod med ett icke polariserande förhållningssätt. Detta förhållningssätt, liksom jagstrukturerande terapi, tar hänsyn till och börjar där människan befinner sig. Jagstrukturerande terapi kännetecknas av regelbundna samtal mellan terapeuten och klienten och tillsammans arbetar de med klientens livshistoria.

Terapins metod har utvecklats av läkaren Palle Villemoes och grundar sig på den franske psykoanalytikern Jacques Lacans teorier om människans personlighetsutveckling. För mer kunskap besök: Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik http://www.jagstrukturerande.se/ I stöd och handledning till familjehemmen utgår familjehemskonsulterna även från en systemteoretisk och lösningsfokuserad grundsyn, kognitiva metoder och metodik med individen i centrum. Familjehemsverksamheten arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, individens anhöriga bemöts under en placering i familjehemmet med värdighet, integritet och delaktighet.

Psykiatriteam

Vi har egna Psykiatriker och väletablerat samarbete med leg. Psykologer och Terapeuter. Våra Psykiatriker har lång erfarenhet och är specialiserade på barn- och ungdoms psykiatri. Vi kan utföra kvalificerade neuropsykiatriska, neuropsykologiska och psykosociala utredningar. Teamet består av psykiatriker, psykologer, pedagoger och behandlingskonsulter vid behov.

Kompetens

Familjehemsgruppens konsulter är socionomer och vidareutbildade inom psykosocialt arbete. En del av våra familjehemskonsulter har genomgått kvalificerad handledarutbildning vid S:t Lucasstiftelsen, andra är steg 1 utbildade familjeterapeuter och har mångkulturell kompetens.

Våra familjehemskonsulter besitter kunskap om olika kulturer, språk och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Vi har även lång erfarenhet av arbete med missbruksproble­matik och hedersrelaterad problematik. Vi har erfarna medarbetare som är specialiserade i öppenvårdsinsatser. Vi har ett stort urval av familjehem som har skiftande bakgrund och kompetens.

Våra familjehem som vi samarbetar med kan många språk och är väl etablerade i det svenska samhället. I stöd och handledning till familjehemmen utgår familjehemskonsulterna även från en systemteoretisk och lösningsfokuserad grundsyn, kognitiva metoder och metodik med individen i centrum. Familjehemsverksamheten arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, individens anhöriga bemöts under en placering i familjehemmet med värdighet, integritet och delaktighet. Familjehemsgruppens konsulter är flerspråkiga och besitter mångkulturell kompetens och religionskompetens, integrationskompetens samt kan både kärnfamilj och holistiskt familjesystem.

Vår verksamhet bygger på respekt för de hjälpbehövande individer

Vår verksamhet vilar på en psykodynamisk grund med fokus på god omvårdnad för individen. För tidigt störda individer arbetar konsulten efter en jagstrukturerande metod med ett icke polariserande förhållningssätt. Detta förhållningssätt, liksom jagstrukturerande terapi, tar hänsyn till och börjar där människan befinner sig. Jagstrukturerande terapi kännetecknas av regelbundna samtal mellan terapeuten och klienten och tillsammans arbetar de med klientens livshistoria.